فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Meriones tristrami
نام انگلیسی
Tristram\'s Jird
نام فارسی
جرد قریست رام
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جلگه ها و زیستگاه های نیمه بیابانی دیده شده است و از حبوبات ، دانه ها و قسمت های سبز گیاهان تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.