فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای طلائی و ول ها
نام علمی
Microtus levis
نام انگلیسی
East European Vole, Sibling Vole
نام فارسی
ول اروپای شرقی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در کشتزار ها و مرغزارها و درختزار ها ساکن است.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.