فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای طلائی و ول ها
نام علمی
Microtus schelkovnikovi
نام انگلیسی
Schelkovnikov\'s Pine Vole, Schelkovnikov’s Pine Vole
نام فارسی
ول علفزار
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
نزدیک به خطر ( Near Threatened )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در شیب های تند و دره های تنگ و عمیق و پوشیده با درختچه ها ، سرخس ها و خزه ها زندگی می کند و از بخش های زیر زمینی درختان تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: قطع درختان جنگلی.