فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای طلائی و ول ها
نام علمی
Microtus socialis
نام انگلیسی
Social Vole
نام فارسی
ول اجتماعی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در زیستگاه های جلگه ای دیده می شود. از حبوبات و گیاهان دو لپه ای ، دانه ها، حشرات و حلزون تغذیه می نماید.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.