فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای طلائی و ول ها
نام علمی
Microtus transcaspicus
نام انگلیسی
Baluchistan Vole, Middle East Vole, Transcaspian Vole
نام فارسی
ول خاورمیانه ، ماوراء خزر
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جلگه های میانکوهی خشک زندگی می کند و از بخش های سبز گیاهان مختلف تغذیه می نماید.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.