فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Mus macedonicus
نام انگلیسی
Macedonian Mouse, Balkan Short-tailed Mouse
نام فارسی
موش مقدونیه
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران (تهران - مازندران - گیلان - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در کشتزارهای زیر کشت ، باغ های میوه ، درختستان های زیتون ، لبه های جاده ، ریگ های روان ، بوته زارهای خشک ، بسترهای رودخانه ، و سواحل رودخانه ای با پوشش گیاهی انبوه دیده می شود.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.