فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان سنجابک ها
نام علمی
Myomimus setzeri
نام انگلیسی
Setzer\'s Mouse-tailed Dormouse
نام فارسی
سنجابک دم موشی ایرانی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمبود اطلاعات ( Data Deficient )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران (کردستان - لرستان - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: هیچ اطلاعاتی راجع به این گونه در دست نیست.

فاکتورهای خطر: هیچ اطلاعاتی راجع به این گونه در دست نیست.