فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Myotis aurascens
نام انگلیسی
Steppe Whiskered Bat , Golden Myotis
نام فارسی
خفاش طلایی (میوتیس طلایی)
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاهو بوم شناسی: در جنگل ها و تیغستانها دیده شده اند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.