فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Myotis bechsteinii
نام انگلیسی
Bechstein\'s Myotis , Bechstein\'s Bat
نام فارسی
خفاش بکشتاین (میوتیس گوش دراز)
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
نزدیک به خطر ( Near Threatened )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: تنها یک گونه ی منفرد در ایران تایید شده است که در جنگل های پهن برگ و گاها جنگل های مخلوط زندگی می کند. از فلس بالان ، رگ بالان ، و همچنین حشرات بی بال تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: مدیریت نام مناسب و توسعه ی زیستگاه های پر درخت ، زراعت مفرط  و اختلالات انسانی.