فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Myotis capaccinii
نام انگلیسی
Long-fingered Bat
نام فارسی
میوتیس انگشت دراز
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
آسیب پذیر ( Vulnerable )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
آسیب پذیر ( Vulnerable )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی : این گونه به طور طبیعی در ایران کمیاب است. در زمین های مرطوب و راههای آبی (شامل راههای آبی مصنوعی ، مثل کانال ها و آب انبارها) و همچنین درختزارها زندگی می کنند.

فاکتورهای خطر : تغییر در کیفیت آب از طریق آلودگی و ساخت سد ، فقدان راههای آبی و بستر های رود ، ایجاد اختلال در غارها (گردشگری ، آتس درست کردن و ....)