فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران حشره خواران حشره خورها
نام علمی
Neomys anomalus
نام انگلیسی
Meoliterranean Water Shrew , Southern Water Shrew , Miller\'s Water Shrew
نام فارسی
حشره خور آبزی مدیترانه ای
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در پوشش گیاهی انبوه کناره ی راه آبهای کند و حتی فوراکور (پر از خزه) مثل باتلاق ها ، مرداب ها و دریاچه ها ، رودخانه ها و نهر ها زندگی میکند. این گونه ی گوشتخوار غالبا از بی مهرگان نرم تن مثل لارو حشرات ، عنکبوت ها و کرم ها تغذیه میکند.

فاکتورهای خطر: از دست دادن محل زندگی.