فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Nyetalus lasiopterus
نام انگلیسی
Giant Noctule , Greater Noctule Bat
نام فارسی
خفاش جنگلی بزرگ
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
نزدیک به خطر ( Near Threatened )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جنگل و دره های رودخانه ای پوشیده از درخت زندگی می کند و یک گونه ی حشره خوار است.

فاکتورهای خطر: فقدان درختزارها و زمین های جنگلی رسیده و بالغ و فقدان و یا از دست دادن لانه هایشان.