فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Otonycteris hemprichii
نام انگلیسی
Desert Long-eared Bat, Hemprich\'s Long-eared Bat
نام فارسی
خفاش بیابانی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در مناطق صحرایی و خشک ، و دارای پوشش گیاهی کم پشت و پراکنده و سنگلاخی زندگی می کند.

فاکتور های خطر : هیچ فاکتور خطری این گونه را تهدید نمی کند.