فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران زوج سمان گاوسانان
نام علمی
Ovis orientalis gmelini
نام انگلیسی
Mouflon, Red Sheep, Cyprian Wild Sheep, Cyprus Mouflon, Urial
نام فارسی
قوچ ارمنی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
آسیب پذیر ( Vulnerable )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
آسیب پذیر ( Vulnerable )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: این زیر گونه در دامنه ی کوهها و چراگاههای شمال غربی ایران تا البرز و زاگرس مرکزی زندگی می کند. اصیل ترین شکل این زیر گونه در حراکان، کیاماکی ، ارسباران ، دریاچه ارومیه (جزیره ی کبودان)، انگوران و بیجار دیده می شود. همچنین در اشتران کوه و هفتاد قله دیده می شود. هیچ آمار جدیدی از تعداد کل افراد این زیر گونه در ایران در دست نیست. بیشترین جمعیتش احتمالا در جزیره ی کبودان ، و دریاچه ارومیه می باشد. جدیدترین آمار نشان می دهد که حدود 2250 فرد از افراد این زیر گونه در چمنزار های ، زمین های کشاورزی ، و درختزار ها زندگی می کنند. این گونه گیاه خوار است و از چمن ها ، بوته ها و دانه های حبوبات تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: از بین رفتن جنگل ، رقابت با احشام بومی اهلی و نیز شکار غیر قانونی.