فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران گربه سانان
نام علمی
Panthera pardus saxicolor
نام انگلیسی
Persian Leopard, North Persian Leopard, Central Asian Leopard, Caucasian Leopard, West Asian Leopard
نام فارسی
پلنگ ایرانی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
در خطر انقراض ( Endangered )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
در خطر انقراض ( Endangered )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: این زیر گونه هم در مناطق شمالی و هم در مناطق جنوبی ایران دیده شده است. ایران پناهگاه پلنگ گربه ، وحشی در خاورمیانه است ، هرچند تعدادش در ایران کم می باشد.

فاکتورهای خطر: افزایش تقسیم شدن به زیر جمعیت های خیلی کوچک، کاهش شکار آنها بخاطر شکار غیر قانونی انسانها، اختلال در زیستگاهها، فقدان زیستگاه ها، معدن سازی، جاده سازی، قطع درختان جنگلی، آتش سوزی، و چرای احشام و ...