فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خارپشت ها خارپشت ها
نام علمی
Paraechinus aethio picus
نام انگلیسی
Desert Hedgehog
نام فارسی
خارپشت بیابانی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در بیابانهای بایر و نیز در جلگه های بی درخت زندگی میکند.

فاکتور های خطر: هیچ تهدیدی برای این گونه گزارش نشده است.