فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خارپشت ها خارپشت ها
نام علمی
Paraechinus hypomelas
نام انگلیسی
Brandt's Hedgehog
نام فارسی
خارپشت برانت ، خارپشت ایرانی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: گونه ای شب زی است که ترجیحا سواحل رود خانه ای ، و جلگه های بی درخت مرطوب نواحی بیابانی و نیمه بیابانی را برای زندگی انتخاب کرده است.

فاکتورهای خطر : هیچ تهدیدی برای این گونه گزارش نشده است.