فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران آب بازان (نهنگ ها) نهنگ اسپرم
نام علمی
Physeter macrocephalus
نام انگلیسی
Sperm Whale, Spermacet Whale, Cachelot, Pot Whale
نام فارسی
نهنگ اسپرم
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
آسیب پذیر ( Vulnerable )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
آسیب پذیر ( Vulnerable )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: ساکن در دریای آزاد.

فاکتورهای خطر: تجارت غیر قانونی این گونه.