فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Pipistrellus arabicus
نام انگلیسی
Arabian Pipistrelle
نام فارسی
خفاش عمانی (پی پیسترل عربی)
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمبود اطلاعات ( Data Deficient )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: بر فراز برکه های رودخانه ای دیده شده اند که توسط محل های زندگی نیمه بیابانی و بیابانهای پست احاطه گردیده اند.

فاکتورهای خطر : هیچ اطلاعاتی راجع به خطراتی که این گونه را تهدید میکند در دست نیست.