فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Pipistrellus kihlii
نام انگلیسی
Kuhl\'s Pipistrelle
نام فارسی
خفاش بال سفید (پی پیسترل کول)
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در ایران تعداد  افراد این گونه رو به افزایش است. در مناطق کشاورزی و شهری (مثل اطراف چراغ های خیابانها) زندگی می کند. از حشرات کوچک ، شامل دوبالان ، جویده بالان ، و قاب بالان تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.