فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Pipistrellus pygmaeus
نام انگلیسی
Soprano Pipistrelle , Pygmy Pipistrelle
نام فارسی
پی پیسترل کوتوله
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی : محل سکونت این گونه در اطراف درختزارها و زمین های مرطوب می باشد.

از دو بالان کوچک (بویژه پشه های آبزی) تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.