فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Plecotus macrobullaris
نام انگلیسی
Mountain Long-eared Bat
نام فارسی
خفاش گوش بلند کوهستانی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: زیستگاه این گونه در درختچه های بلوط ، جنگل های ممرز (راش) و کاج می باشد.

فاکتورهای خطر : استرداد ساختمان های قدیمی و توسعه گردشگری.