فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Plecotus turkmenicus (austriacus(
نام انگلیسی
Turkmen Long-eared Bat
نام فارسی
خفاش گوش بلند آسیای میانه
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در دره های پست و زمین های کشاورزی آزاد زندگی می کند و از بیدها تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: تشدید فعالیت های کشاورزی.