فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران آب بازان (نهنگ ها) دلفین ها
نام علمی
Pseudorca crassidens
نام انگلیسی
False Killer Whale
نام فارسی
نهنگ شبه قاتل
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمبود اطلاعات ( Data Deficient )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در آبهای گرمسیری و معتدل سراسر جهان زندگی می کند و از ماهی ها و سرپایان ، والسانهای کوچک ، وال های کوهان دار ، غیر ماهیان تغذیه میکند.

فاکتورهای خطر: ماهیگیری افراطی از عوامل تهدید کننده این گونه است. همچنین این موجود به صداهای تولید شده از فعالیت های انسانی ، همچون صداهایی که توسط دستگاه های کاشف کشتی های جنگلی تولید می شوند و نیز اکتشافات مربوط به ارتعاشات زمین لرزه ، بسیار آسیب پذیر است.