فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان دوپاها
نام علمی
Pygeretmus pumilio
نام انگلیسی
Dwarf Fat-tailed Jerboa, DWARF FAT-TAILED JERBOA
نام فارسی
خرگوشک
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در مناطق نیمه بیابانی رسی با پوشش گیاهی نادر زندگی می کند. این گونه ها رژیم گیاهی دارند و چربی را در قسمت دمشان ذخیره می کنند و در طی زمانهای قحطی، زمانیکه غذایی در دسترسشان نیست از آن استفاده می کنند.

فاکتورهای خطر : هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.