فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Rattus pyctoris
نام انگلیسی
Himalayan Rat, Turkestan Rat
نام فارسی
موش هیمالیایی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران (خراسان جنوبی - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بو شناسی: این گونه در مناطق کوهستانی ، سنگلاخی ، قله ی کوه ، زمین های زیر کشت ، و اغلب در نزدیکی مناطق مسکونی انسانی دیده می شود.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.