فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های نعل اسبی
نام علمی
Rhinolophus mehelyi
نام انگلیسی
Mehely's Horseshoe Bat
نام فارسی
خفاش نعل اسبی مهلی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
آسیب پذیر ( Vulnerable )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
آسیب پذیر ( Vulnerable )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در ایران ، کلونی های چند گونه ای شامل R.mehely ، که در دهه ی 1970 برآورده شده بود که بیش از 10000 نفر جمعیت دارند. اکنون تنها چند صد فرد دارند. محل زندگیشان بوته زار ها ، دختزارها و جلگه های وسیع بی درخت خشک می باشد و از بیدها و سایر حشرات تغذیه می کنند.

فاکتور های خطر: اختلال و از دست دادن زیستگاههای زیر زمینی ، تغییرات در زیستگاههای گیاهی ، و ویرانی غارها توسط گردشگران.