فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Rhombomys opimus
نام انگلیسی
Great Gerbil
نام فارسی
جربیل بزرگ
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: گونه ای روز فعال است که در کوههای جلگه ای و بیابانهای دور از دریا و ریگ های روان ماسه ای با پوشش گیاهی پراکنده دیده می شود.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.