فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های میوه خوار
نام علمی
Rousettus aegyptiacus
نام انگلیسی
Egyptian Rousette , Egyptian Fruit Bat
نام فارسی
خفاش میوه خوار
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: بیوم های گرمسیری و نیمه گرمسیری را برای زندگی انتخاب میکند.

از میوه های نرم (همچون خرما ، خرنوب ، توت ، زیتون تلخ ، انجیر ، زرد آلو ، هلو و سیب) ، گل ها و گاها برگ ها تغذیه میکند.

فاکتور های خطر : هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.