فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان سنجاب ها
نام علمی
Sciurus anomalus
نام انگلیسی
Caucasian Squirrel, Persian Squirrel
نام فارسی
سنجاب ایرانی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جنگل های برگریز و جنگل های مخلوطی از گیاهان برگریز و مخروطی ، جنگل های کاج و مناطق سنگلاخی زندگی می کند.

فاکتورهای خطر: شکار.