فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان سنجاب ها
نام علمی
Spermophilopsis leptodactylus
نام انگلیسی
Long-clawed Ground Squirrel
نام فارسی
سنجاب زمینی ناخن دراز
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در بیابانهای شنی و جلگه های زندگی می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.