فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان سنجاب ها
نام علمی
Spermophilus fulvus
نام انگلیسی
Yellow Ground Squirrel
نام فارسی
سنجاب زمینی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در بیابان های شنی ، رسی و باد رفت و در نیمه بیابانها زندگی می کند. از قسمت های رو زمینی غلات ، گیاه افنست و علف شور آب تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.