فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان سنجاب ها
نام علمی
Spermophilus xanthoprymnus
نام انگلیسی
Asia Minor Ground Squirrel
نام فارسی
سنجاب زمینی آسیای صغیر
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
نزدیک به خطر ( Near Threatened )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: ساکل در جلگه های آزاد با پوشش گیاهی کوتاه.

فاکتورهای خطر: تشدید فعالیت های کشاورزی در مقیاس بالا.