فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران آب بازان (نهنگ ها) دلفین ها
نام علمی
Stenella longirostris
نام انگلیسی
Spinner Dolphin, Long-beaked Dolphin, Long-snouted Dolphin
نام فارسی
دلفین چرخنده
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمبود اطلاعات ( Data Deficient )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در آبهای ساحلی ، جزایر یا سواحل دریا ساکن است. از خانواده های متفاوت ماهیان دریا میانی کوچک ، انواع ماهیان مرکب و میگو های sergestid تغذیه می کنند.

فاکتورهای خطر: توسعه ی گردشگری.