فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران حشره خواران حشره خورها
نام علمی
Suncus etruscus
نام انگلیسی
Pygmy White-toothed Shrew, Etruscan Shrew, Savi\'s Pygmy Shrew, White-toothed Pygmy Shrew
نام فارسی
حشره خور کوتوله
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: این گونه در شب فعال تر است و در مناطق نیمه خشک و مرطوب ، در لبه بیشه های مخروطی و در درختستانهای زیتون، در جنگل های معتدل و حاره و در نزدیکی خانه ها و ساختمان ها سکونت دارد.