فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران حشره خواران حشره خورها
نام علمی
Suncus murinus
نام انگلیسی
Asian House Shrew , House Shrew
نام فارسی
حشره خور خانگی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: محل زندگی این گونه در جنگل های طبیعی ، زمین های بایر و چمنزارها ، مزارع ، چراگاه ها ، زمین های زیر کشت ، مناطق برون شهری و شهری می باشد.

فاکتور های خطر : هیچ اطلاعاتی راجع به عوامل تهدید کننده این گونه در دسترس نیست.