فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران زوج سمان خوک ها
نام علمی
Sus scrofa
نام انگلیسی
Wild Boar, Eurasian Wild Pig, Ryukyu Islands Wild Pig
نام فارسی
گراز
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: یک گونه ی همه چیز خوار که از میوه ها ، دانه ها ، ریشه ها ، قارچ ها ، نیشکر ، نشاسته ی گاساو برنج ، حلزون ها ، خرچنگ ها و دیگر بند پایان و حتی ماهی ها تغذیه می کند. بیشتر در صبح زود و اواخر بعد از ظهر فعالند.

محل زندگیشان از مناطق نیمه بیابانی تا جنگل های حاره درختزار های مناطق معتدل ، چمنزار ها و جنگل های و زمین های کشاورزی است.

فاکتور های خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.