فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران حشره خواران حفارها
نام علمی
Talpa caucasica
نام انگلیسی
Caucasian Mole
نام فارسی
حفار قفقازی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: این گونه برای زندگی سفه های آبدار را ، بویژه در جنگلهای برگریز و مرغزار های مرطوب انتخاب میکند. از کرم های خاکی ، صد پاها و هزار پا ها تغذیه میکند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.