فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران حشره خواران حفارها
نام علمی
Talpa levantis
نام انگلیسی
Levantine Mole , Levant Mole
نام فارسی
حفار لوانت
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در مرغزار ها واقع در ارتفاعات بالاتر یافت می شوند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند