فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های بینی برگه ای
نام علمی
Triaenops persicus
نام انگلیسی
Persian Trident Bat
نام فارسی
خفاش بینی برگه ای ایرانی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی : محل سکونت این گونه در سواحل رودخانه ، درختزارهای پست و دشت های بی درخت می باشد.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.