فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران آب بازان (نهنگ ها) دلفین ها
نام علمی
Tursiops aduncus
نام انگلیسی
Indo-pacific Bottlenose Dolphin, Indian Ocean Bottlenose Dolphin
نام فارسی
دلفین بینی بطری اقیانوس هند - آرام
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمبود اطلاعات ( Data Deficient )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در آب های ساحلی کم عمق و در فلات های قاره ای یا اطراف جزایر اقیانوسی ساکنند. از ماهی های متنوعی که در تپه های دریایی زندگی می کنند و همچنین سرپایان تغذیه می کنند.