فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران خرس ها
نام علمی
Ursus arctos
نام انگلیسی
Bown Bear , Mexican Grizzly Bear , Grizzly Bear
نام فارسی
خرس قهوه ای
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: همه چیز خوارند (علف، شاخ و برگ گیاهان ، ریشه ها ، دانه ها ، آجیل ، و یا حشرات ، پستانداران و ماهی ها در صورت دسترسی). آنها تنوع عظیمی از زیستگاهها را از چراگاه ها ی خشک تا بوته زارها و جنگل های باران معتدل اشغال میکنند.

فاکتورهای خطر: تماس مکرر با انسان، شکار غیر قانونی ، فعالیت های انسانی مثل زراعت ، کشت و زرع ، جنگلداری ، ایجاد بزرگراه ها ، توسعه ی فعالیت های هیدروالکتریکی و سکونت انسان در نزدیکی زیستگاه های این گونه می تواند از ارزش آن زیستگاه برای آن گونه بکاهد.