فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران خرس ها
نام علمی
Ursus thibetanus
نام انگلیسی
Asian Black Beat , Himalayan Black Bear
نام فارسی
خرس سیاه آسیایی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
آسیب پذیر ( Vulnerable )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
آسیب پذیر ( Vulnerable )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: تنوعی از زیستگاه های جنگلی را اشغال می کند ، یعنی هم جنگل های پهن برگ و هم مخروطی. از سبزیجات آبدار ، ساقه ، علف و برگها ، حشرات و تنوعی از درختان و میوه های درختچه ای ، آجیل ها ، و حتی گوشت پستانداران سم دار تغذیه میکند.

فاکتور های خطر: فقدان زیستگاه به سبب قطع کردن درختان ، توسعه اسکان انسانها ، ایجاد شبکه های جاده  ای ، و ایستگاههای آبی مولد برق ، و نیز شکار غیر قانونی برای استفاده از پوست ، پنجه و بخصوص کیسه صفرای آنها.