فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران راسوها
نام علمی
Vormela peregusna
نام انگلیسی
Marbled Polecat , European Marbled Polecat
نام فارسی
زرده بر
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
آسیب پذیر ( Vulnerable )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
آسیب پذیر ( Vulnerable )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در بیابان ، مناطق نیمه بیابانی و چراگاهی زندگی می کند. از جوندگان چراگاهها و بیابان ها مثل موش بیابانی ، سنجاب زمینی و همچنین پرندگان تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: فقدان چراگاههای طبیعی و زیستگاه های بیابانی ، مسموم شدن توسط سموم جوندگان.