فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران سگ سانان
نام علمی
Vulpes cana
نام انگلیسی
Blanford\'s Fox, Hoary Fox, Corsac, Dog Fox, Afghan Fox, Steppe Fox
نام فارسی
شاه روباه
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در سراشیبی های تند و سنگلاخی ، تنگه ها و صخره ها زندگی میکنند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.