فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران سگ سانان
نام علمی
Vulpes corsac
نام انگلیسی
Corsac Fox
نام فارسی
روباه ترکمنی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جلگه های وسیع بی درخت پرچین و مناطق نیمه بیابانی و بیابانی زندگی می کنند. شب زی اند ولی در ساعت های گرگ و میش غروب و برخی ساعات روز نیز مشاهده شده اند.

فاکتورهای خطر: برداشت بیش از حد محصول، تجارت غیر قانونی این گونه ، چرای بیش از حد احشام و توسعه ی معماری طبیعت توسط انسان.