فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران سگ سانان
نام علمی
Vulpes vulpes
نام انگلیسی
Red Fox , Silver Fox , Cross Fox
نام فارسی
روباه معمولی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در زیستگاههای متنوعی همچون تندرا ، بیابان و جنگل ، زمین های بایر مردابی ، کوهها و مراکز شهری دیده شده اند.

فاکتورهای خطر: کاهش ، فقدان ، و از بین رفتن زیستگاهها ، بهره برداری (استثمار) و آزار و اذیت مستقیم و غیر مستقیم.