فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
mesopotamiae
نام انگلیسی
Mesopotamian Gerbil
نام فارسی
جربیل بین النهرین
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: ا ین گونه شب زی در مناطق کرانه ای واقع در بین دره های رسوبی و بیابان های خشک زندگی می کند.

فاکتورهای خطر: توسعه آبیاری زراعی.